Update cookies preferences

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Go-Asia Azië reizen. 
 
1.Verantwoordelijkheid. 
Voor alle genoemde arrangementen treedt Go-Asia reizen op als reisorganisator. Voor de genoemde vluchten en overige vervoersmogelijkheden treedt Go-Asia reizen op als agent. Waarbij de voorwaarden van de desbetreffende vervoersmaatschappij van kracht zijn. Dit houdt in dat: -eventuele prijsverhogingen en/of olietoeslagen, indien van toepassing en opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, zullen worden doorberekend. -in het programma wijzigingen kunnen ontstaan als gevolg van schemawijzigingen opgelegd door de luchtvaartmaatschappij. -bij het uitvallen van vluchten veranderingen in het reisschema kunnen optreden. 
 
2. Aansprakelijkheid van de reisorganisatie.
 Go-Asia reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, geleden door deelnemers aan een reis, door welke oorzaak dan ook ontstaan en door wie ook toegebracht, behoudens grove nalatigheid of duidelijk aantoonbare schuld. Evenmin is Go-Asia reizen aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Deze uitsluiting van elke aansprakelijkheid geldt mede ten behoeve van de medewerkers en begeleiders van Go-Asia reizen. 
 
3. Aansprakelijkheid van de reiziger. 
Degene die een reis boekt (ook) voor andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/ zij aanmeldt en dient (ook) voor andere deelnemers de volledige reissom te voldoen. Minderjarige reizigers die zich aanmelden moeten aantonen dat ouders, voogden of verzorgers toestemming hebben verleend. 
 
4. Aanmeldingen en betaling. 
Deelnemers kunnen zich opgeven door een ondertekend aanmeldingsformulier te zenden aan Go-Asia reizen. Bij aanmelding dient 15% van de gehele reissom te worden voldaan. Indien ook de internationale tickets van en naar Azië en/of andere bestemmingen bij Go-Asia worden geboekt, moeten deze per omgaande worden voldaan alsmede 15% aanbetaling over de resterende reissom. De premie voor eventuele reis en/of annulering verzekering dient eveneens direct te worden voldaan. Het restbedrag dient uiterlijk 8 (acht) weken voor aanvang van de reis in het bezit van Go-Asia reizen te zijn. Bij aanmelding binnen 8 (acht) weken voor aanvang van de reis moet de gehele reissom uiterlijk 6 weken voor vertrek worden voldaan. Bij losse aanbieding tickets reserveringen dient het totale factuurbedrag per omgaande te worden voldaan. Alle kosten die wij moeten maken om ons toekomende gelden te innen, zullen worden verhaald op de desbetreffende aanmelder. 
 
5. Annulering door reiziger. 
Reiziger dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering van de rondreis moeten evt. kosten worden verhaald op de verzekeraar. Reiziger dient hiervoor contact op te nemen met de verzekeraar waar de verzekering is afgesloten. De reissom bestaat uit 2 onderdelen; vliegtickets en de rondreis. Onder vliegtickets wordt verstaan alle internationale vluchten van en naar Azië en binnenlandse vluchten in Azië en/of andere bestemmingen. Voor de rondreis (reissom minus kosten voor vliegtickets) geldt: -tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom -tussen 56 en 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom -tussen 42 en 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom -tussen 28 en 21 dagen voor vertrek: 75% van de reissom -tussen 21 en 14 dagen voor vertrek: 90% van de reissom -binnen 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom Voor de vliegtickets geldt: Voor reeds aangekochte vliegtickets wordt geen restitutie gegeven. 
 
5.1 Deelannulering. 
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. 
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. 
c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. 
d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd. 
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
 
 6. Losse tickets. 
Indien een los ticket wordt geannuleerd door de reiziger nadat het ticket geprint is wordt er altijd € 115 in rekening gebracht (met uitzondering van tickets met afwijkende voorwaarden). 
 
7. Accommodatie en vervoer. 
Gedurende uw verblijf in Indonesië logeert u in budget; middenklasse of luxueuze middenklasse hotels (overeenkomstig onze offerte), met waar nodig, airconditioning. Go-Asia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toestand waarin de door zijn bemiddeling verhuurde accommodatie en/of vervoersfaciliteit en/of aanvullende diensten zich bevinden danwel zijn verricht. Vervoer over land geschiedt per touringcar of busjes voorzien van airconditioning. 
 
8. Voedselallergieën.
 a. We willen reizigers eraan herinneren dat bepaalde voedingsmiddelen een allergische reactie kunnen uitlokken door de intolerantie tegenover bepaalde ingrediënten. Indien de reiziger weet heeft van bepaalde allergieën of tegenover bepaalde voedingsmiddelen intolerant is, dient dit bij een boeking voor aanvang van de reis per mail of schriftelijk aan Dari-Java te worden doorgegeven en dient hij/ zij dat zo snel mogelijk na aankomst op de luchthaven aan chauffeur, gids of reisbegeleider te melden. 
b. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om zich ervan te gewissen dat hij/zij voedingsmiddelen vermijdt waarvoor hij/zij allergisch is. De reisorganisator neemt normale zorgvuldigheidsmaatregelen als vooraf schriftelijk wordt aangegeven bij welk specifiek voedsel of ingrediënt een allergische reactie optreedt. Reisorganisator stelt zich niet verantwoordelijk voor het bereiden van speciale maaltijden voor de reiziger of klaargemaakte maaltijden geconsumeerd door de reiziger. 
c. Indien de reiziger dieeteisen heeft, is hij/zij gehouden daarvan bij het doen van de boeking opgave te doen. Indien de reiziger dit nalaat is de reisorganisator bij nadien meegedeelde dieeteisen gerechtigd de reisovereenkomst te ontbinden, zonder recht van de reiziger op schadevergoeding of compensatie. 
 
9. Binnenlandse vluchten. 
Reiziger stemt in met het feit dat een aantal Aziatische vliegtuigmaatschappijen voor de binnenlandse vluchten op een zwarte lijst zijn geplaatst. Go-Asia attendeert u hierbij op de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de EU is opgelegd (Verordening (EG) Nr 2111/2005; de “EU Zwarte Lijst”). Reiziger begrijpt dat plaatsing van een vliegtuigmaatschappij op de EU Zwarte Lijst gebeurt op grond van ­­ontoereikende veiligheid welke zijn vastgesteld bij zowel bij de vliegtuigen van deze vliegtuigmaatschappij als de uitvoerende vliegtuigmaatschappij zelf, dan wel geschiedt op grond van onvermogen van de controlerende luchtvaartautoriteiten om te bezien of de vliegtuigmaatschappij conform de regels werkt. Reiziger geeft Go-Asia specifiek opdracht om, ondanks hierboven gestelde, een reservering te maken bij de door Go-Asia gereserveerde vluchten bij de luchtvaartmaatschappij(en). De opdracht door de reiziger is gegeven met de volledige kennis dat de luchtvaartmaatschappij(en) is/zijn geplaatst op de EU Zwarte Lijst. Go-Asia accepteert, in de meest ruime zin als toegestaan bij wet, geen aansprakelijkheid voor, verlies, kosten, schade en/of andere uitgaven, die reiziger en/of elk ander persoon genoemd in de reservering oploopt, als gevolg van de uitvoering c.q. niet uitvoering van deze vlucht door voornoemde luchtvaartmaatschappij, en reiziger zal Go-Asia vrijwaren voor mogelijke aanspraken door derden ter zake. In de opdrachtverstrekking aan Go-Asia om deze reservering te maken, erkent reiziger dat deze geen recht heeft tot terugbetaling of verzoek tot omboeken in het kader van deze vlucht. 
 
9a. Annulering en wijziging van vluchten door de vliegmaatschappijen.
 Indien er door de vliegmaatschappijen binnenlandse vluchten worden gewijzigd door bijv. wijzigingen in de vliegtijden of van datum worden veranderd, zijn alle bijkomende kosten voor de reiziger. Dit houdt in evt. kosten voor transfers, extra hotelovernachtingen etc. De kosten dienen door de reiziger ter plekke worden voldaan aan bijv. hotel of lokale touroperator. Dari-Java reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen of veranderingen in het reisprogramma door wijzigingen of veranderingen in het vluchtschema van de luchtvaartmaatschappijen voor de internationale en/of binnenlandse vluchten. 
 
10. Klachten. 
Eventuele klachten over de uitvoering van de reis dient ter plekke schriftelijk te worden ingediend bij de reisbegeleider (chauffeur en/of gids). Tevens dient de klacht schriftelijk of per mail te worden gemeld bij de lokale touragent. Ook dient men dit gelijktijdig te melden bij Go-Asia Nederland via een mailbericht. Als dit niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend kan worden opgelost, moet dit uiterlijk binnen 1 (één) maand na beëindiging van de geboekte rondreis schriftelijk worden ingediend bij ons kantoor, die de klacht zal voorleggen aan het bestuur.
 
10a. Onkosten door reiziger. Kosten gemaakt door reiziger, bijv. door telefoneren, sms-en, faxen, gebruik van internet of via andere communicatie middelen, bedoeld om contact te maken met Go-Asia, voor, tijdens of na de rondreis, vanuit binnen en/of buitenland naar Go-Asia Azië of Nederland, worden niet door Go-Asia vergoed. 
 
11. Reisdocumenten. 
De reiziger/ster dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de voor die reis benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, visa en bewijzen van inentingen (voor zover nodig). Indien de reiziger/ster de reis niet of niet helemaal kan maken wegens gemis van een document, komt dat met alle daarna verbonden gevolgen voor hem/haar rekening. Voor Azië geldt dat uw paspoort bij aankomst in Nederland nog 6 (zes) maanden geldig moet zijn. U bent verplicht er zelf zorg voor te dragen, voor en tijdens de reis, de juiste documenten in uw bezit te hebben. Daartoe zult u tijdig moeten nagaan of de eerder verkregen informatie nog correct is.
 
12. Reissom. 
Bij uitzondering kan een correctie op de reissom noodzakelijk zijn, ten gevolgen van sterke koerswijzigingen of aanpassing van de vliegtarieven, voor zover deze bij het samenstellen van het reisprogramma nog niet definitief bekend was. De reisorganisator heeft het recht om voor of tijdens de rondreis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend. Bij niet akkoord van de reiziger met de verhoging of verlaging van de reissom, heeft de reiziger het recht de rondreis te annuleren. In dit geval is artikel 5 van toepassing. Voor het niet deelnemen aan de in de reissom inbegrepen excursies en maaltijden wordt geen restitutie verleend. U betaalt een all in prijs, tenzij het anders op uw reisbeschrijving staat vermeld. Het bedrag geldt voor één persoon bij een bezetting van 2 (twee) personen in een tweepersoonskamer. De totale reissom bestaat in de meeste gevallen uit een vliegtickets, hotel op basis van logies en ontbijt, transfers, excursies zoals aangegeven in uw reisprogramma, vervoer in auto met airco, chauffeur en brandstof, administratiekosten, Nederlands of Engels sprekende reisbegeleider/ster. Tenzij anders vermeld in uw reisprogramma of in uw reservering document. 
 
12a. Niet tijdige betaling door reiziger. 
Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 (acht) weken (tenzij een andere datum is vermeld op de factuur) voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk, per mail of telefonisch op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. 
 
13. Reisbescheiden. 
De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft de reisorganisator of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.
 
14. Wijzigingen door de reiziger. 
Na totstandkoming van de definitieve overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 25,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 5 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. 
 
15. Tussentijdse beëindiging deelname of afwijken van reisschema. 
U bent niet verplicht tot deelname aan excursies. Als een deelnemer tijdens de reis afziet van verdere deelname of afwijkt van het reisschema zoals dat door de gids wordt gevolgd, dan zijn de gevolgen hiervan voor eigen rekening en verantwoording, Go-Asia reizen is niet verplicht tot restitutie van een deel van de reissom. De reisbegeleider/ster kan het reisschema ter plaatse naar eigen inzicht wijzigen indien hij of zij van mening is dat de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers, maar de uiteindelijke beslissing wordt door de reisleider/ster genomen. Een op deze wijze gewijzigd reisschema is geen aanleiding tot restitutie; de duur van de reis zal ongewijzigd blijven. Ook het ter plaatse afbreken van de reis ten gevolge van overmacht (natuurramp; oorlog; staatsgrepen; een ernstig ongeval e.d.) is geen aanleiding tot restitutie van de reissom of een deel daarvan, tenzij hierdoor een deel van de begrote uitgave ter plaatse niet wordt besteed. Het te restitueren bedrag wordt in dit geval door het bestuur van Go-Asia reizen vastgesteld; deze berekening wordt desgewenst aan deelnemers toegezonden. Aanwijzingen van Go-Asia reizen en van reisbegeleider/ster dienen door de deelnemers te worden opgevolgd. Indien een deelnemer hieraan geen gevolg geeft, kan de reisbegeleider/ster hem of haar uitsluiten van verdere deelname. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de reissom en zijn alle gevolgen hiervan voor eigen rekening en verantwoording. De deelnemer die hinder of overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de reisbegeleider/ster van (voorzetting van) de reis worden uitgesloten. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de reissom en zijn alle gevolgen hiervan voor eigen rekening en risico. 
 
16. Verlenging. 
Verlenging van uw verblijf dient u tegelijk met uw aanmeldingsformulier kenbaar te maken. Eventuele meerkosten of afwijkende van luchtvaartmaatschappijen worden apart doorberekend. Verder na verblijf op eigen kosten. 
 
17. Wijziging door reisorganisatie en/of lokale vervoerders. 
Wijziging in het programma om reden van praktische aard, onvoorziene omstandigheden of bijv. veranderingen in het reisschema van de luchtvaart –en/of treinmaatschappijen of andere lokale vervoerders, zijn voorbehouden. In deze gevallen zal er altijd naar een passende oplossing of alternatief gezocht worden. Evt. kosten zijn voor rekening van de reiziger. Bedoelde aanpassingen in het programma kunnen tot gevolg hebben dat de routes, excursies en accommodatie afwijken van het geen in het programma is aangegeven. Dari-Java reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen of veranderingen in het reisprogramma door wijzigingen of veranderingen in bijv. vlucht –of reisschema’s van de luchtvaart –en/of treinmaatschappijen of andere lokale vervoerders. 
 
18. Kosten niet inbegrepen in de reissom. 
Toeslag eenpersoonskamer; toeslagen in het hoog en tussenseizoen; lokale luchthavenbelastingen; vertrekbelastingen; uitgaven van persoonlijke aard; overige maaltijden; excursies; reisverzekering; visum; middag en avondeten; entreegelden; vaccinaties en fooien. 
 
19. Verzekering. 
Ziektekosten, ongevallen en reisverzekering zijn verplicht. Het sluiten van een annulering verzekering wordt sterk aangeraden. Desgewenst kunnen deze verzekeringen via onze website worden afgesloten. Deelnemers kunnen dit aangeven op hun aanmeldingsformulier. 
 
20. Kennelijke fouten en/of vergissingen. 
Kennelijke fouten of vergissingen gemaakt in dit programma of tijdens gesprekken met één van onze medewerkers zijn niet bindend voor Go-Asia reizen. 
 
Bestuur Go-Asia reizen. Algemene voorwaarden 2018.